Skip to content

WIELKOPOLSKA SZKOŁA INSTRUKTORÓW

"DROGOWSKAZY"

O SZKOLE

Wielkopolska Szkoła Instruktorów „Drogowskazy” realizuje następujące kursy: przed-instruktorskie (Warsztaty Przybocznych „Rajza”), metodyczne (Kurs Metodyki Zuchowej „Przeprawa”, Kurs Metodyki Harcerskiej „Trakt”) instruktorskie (Kurs Przewodnikowski „Poznańczyk”, Kurs Podharcmistrzowski „Azymut”). Komendantem szkoły jest hm. Kacper Kozanecki. W ramach prowadzonych szkoleń kursanci mają okazję doskonalić swój warsztat w zakresie technik harcerskich, zdobywać wiedzę i umiejętności metodyczne oraz pozyskiwać cenne doświadczenie i uprawnienia w ramach kursów instruktorskich. Szkoła „Drogowskazy” i każdy z pojedynczych kursów w swoim nazewnictwie, symbolice i obrzędowości nawiązują do drogi, której celem jest kształcenie instruktorów ZHR. Kursy są dawką ogromnej wiedzy, inspiracji i doświadczeń, a „każde zdobyte doświadczenie to drogowskaz na przyszłość”!

KURSY

PLANOWANE KURSY

Planujemy następujące kursy przed instruktorskie i instruktorskie w naszej chorągwi:

Rajza

Kurs przybocznych harcerskich i zuchowych (wspólna część poświęcona na wędrówki i techniki harcerskie, odrębne zajęcia metodyczne)

Trakt

Kurs metodyki harcerskiej (w całości poświęcony wyłącznie zrozumieniu zasad działania metody harcerskiej i poznawaniu praktycznych aspektów programowych prowadzenia drużyny harcerzy)

Przeprawa

Kurs metodyki zuchowej (w całości poświęcony wyłącznie zrozumieniu zasad działania metody harcerskiej i poznawaniu praktycznych aspektów programowych prowadzenia gromady zuchów)

Grań

(w planach w perspektywie 2 lat)
kurs metodyki wędrowniczej (w całości poświęcony wyłącznie poznawaniu praktycznych aspektów programowych prowadzenia drużyny wędrowników)

Poznańczyk

kurs instruktorski (obowiązkowy dla kandydatów na instruktorów dla wszystkich poziomów metodycznych, stanowiący dopełnienie szkoleń pod kątem organizacyjno-finansowym)

Azymut

kurs podharcmistrzowski (kurs odbywający się w formie 4 biwaków wyjazdowych, z których wszystkie mają minimum 3 dni, a ostatni trwa od 4 do 6; kurs kończy zadanie indywidualne kursanta na wybranym przez niego obszarze zatwierdzone i oceniane przez kadrę kursu)

OBRZĘDOWOŚĆ

Wszystkie kursy w swoich obrzędowościach nawiązują do drogi. Zależnie od poziomu którego dotyczą mają różny kształt i różny poziom trudności. Od RAJZY która oznacza włóczenie po sprawdzonych i przetartych przecinkach, przez TRAKT, PRZEPRAWĘ i GRAŃ, drogi o bardzo zróżnicowanych krajobrazach i niebagatelnym znaczeniu; POZNAŃCZYKA, drogę naszych Braci skautów z Wielkopolski, którzy swoją postawą wskazują nam kierunek do celu przez systematyczną pracę i realizację zadań nawet pod ogromnym naporem, możliwym do przełamania dzięki dobrej organizacji, po AZYMUT – drogę którą każdy musi wyznaczyć sam i umieć przez nią przeprowadzić. Na każdej z dróg kierunki kardynalne dzięki którym trzymamy właściwy kierunek, wskazują nam Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie oraz przykład własny instruktorów (czynnych i tych na wiecznej warcie) którzy mają za sobą już wiele dróg – to właśnie nasze drogowskazy. Podstawową obrzędowością szkoły, zachęcającą dodatkowo do brania udziału w kolejnych kursach jest zdobywanie plakietek kursowych. Załączony wzór dzieli się na pięć elementów – trójkątne plakietki wręczane absolwentom kursów: przybocznych, metodycznych, instruktorskiego i podharcmistrzowskiego, oraz lilijkę na środku, którą kursant otrzymuje przy ukończeniu pierwszego szkolenia.

0
Zorganizowanych Kursów
0
Przyznanych patentów